Τι είναι υπερεργασία & πώς αμοίβεται;

Μοιράσου το άρθρο!

Σύμφωνα με τον Ν.3385/2005, η απασχόληση πέντε ωρών επιπλέον την βδομάδα μετά τις 40, για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πενθήμερο σύστημα απασχόλησης και 8 ωρών επιπλέον τη βδομάδα, για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν σύστημα εξαήμερης απασχόλησης, θεωρείται υπερεργασία.

Συγκεκριμένα οι 5ώρες υπερεργασία για το σύστημα του πενθημέρου είναι: 41η, 42η, 43η, 44η, 45η ενώ οι 8 ώρες για το σύστημα του εξαημέρου είναι: 41η,42η,43η, 44η, 45η, 46η, 47η, 48η.
Η πραγματοποίηση της υπερεργασίας ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη και εφ’ όσον ζητηθεί από τον τελευταίο, ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να την παρέχει.
Οι παραπάνω ώρες που αναφέραμε αμείβονται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 25%.

  • Διευκρινίζεται ότι άνω των 45 ωρών για το πενθήμερο και άνω των 48 για το εξαήμερο συνιστά υπερωρία (βλ. υπερωρία).

Σχεδιαγράμματα:


Υπολογισμός υπερεργασίας με πενθήμερο

Υπερεργασία Εβδομαδιαίως
40 – 45 ώρες + 25% στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο

  • Η αμοιβή της 9ης ώρας ημερησίως πληρώνεται με προσαύξηση 25% στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο και δεν χρειάζεται άδεια από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Υπολογισμός υπερεργασίας με εξαήμερο

Υπερεργασία Εβδομαδιαίως

40 – 48 ώρες + 25% στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο