Δώρο Χριστουγέννων – Χριστούγεννα – Αμοιβή Υποχρεωτικής Αργίας

Μοιράσου το άρθρο!

Χριστούγεννα – Αμοιβή Υποχρεωτικής Αργίας – Ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται Δώρο ΧριστουγέννωνΠώς υπολογίζεται το Δώρο ΧριστουγέννωνΠότε καταβάλλεται το Δώρο ΧριστουγέννωνΧρόνοι που συνυπολογίζονται στο Δώρο ΧριστουγέννωνΧρόνοι που δεν συνυπολογίζονται στο ΔώροΠίνακας υπολογισμού.

Οι ημέρες υποχρεωτικής αργίας που από το νόμο έχουν καθορισθεί και κατά τις οποίες απαγορεύεται κάθε βιομηχανική, βιοτεχνική, εμπορική εργασία, επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και η απασχόληση των μισθωτών είναι οι εξής:

* 25η Μαρτίου
* η Δευτέρα του Πάσχα
* η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου)
* η εορτή της Γεννήσεως του Χριστού (25η Δεκεμβρίου).

Αμοιβή Υποχρεωτικής Αργίας

Eάν δεν λειτουργήσει η επιχείρηση καταβάλλεται στους μισθωτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο τους χωρίς καμία προσαύξηση. Στους μισθωτούς που αμείβονται με μισθό δεν οφείλεται τίποτα πέραν του μηνιαίου μισθού.
Οι μισθωτοί που θα απασχοληθούν ημέρα υποχρεωτικής αργίας δικαιούνται να λάβουν αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο τους, και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ημερομίσθιό τους , αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό, αα) αν μεν πρόκειται για μισθωτούς επιχειρήσεων που λειτουργούν νομίμως κατά τις Κυριακές, μόνο προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο 1/25 του νόμιμου μισθού τους και όχι άλλη αμοιβή, διότι η αμοιβή τους για την απασχόληση κατά την αργία θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στον μηνιαίο μισθό τους και ββ) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας, οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό θα λάβουν εκτός από την προσαύξηση 75% στο νόμιμο μισθό και το 1/25 του συνήθως καταβαλλόμενου μισθού τους.
Όλα τα παραπάνω ισχύουν όταν οι αργίες εμπίπτουν σε μία από τις εργάσιμες ημέρες.

Ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται Δώρο Χριστουγέννων

Όπως είναι γνωστό απ την ισχύουσα νομοθεσία όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου σε οποιοδήποτε εργοδότη δικαιούνται Δώρα Εορτών. Συγκεκριμένα θα αναφερθούμε στο Δώρο των Χριστουγέννων.

Πώς υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων

Για τον υπολογισμό του ποσού των Δώρων λαμβάνεται υπ όψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό.
Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο αρχίζει από την 1 Μαίου μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.
Έτσι λοιπόν οι εργαζόμενοι που η σχέση εργασίας τους με τον εργοδότη είχε διάρκεια χωρίς διακοπή όλη τη χρονική περίοδο που αναφέραμε δηλαδή από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους. δικαιούνται:

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΔΩΡΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ίσο με ένα (1) μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Όσοι όμως από τους παραπάνω μισθωτούς τους που η σχέση τους με τον εργοδότη δεν διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αναφέραμε είτε γιατί αποχώρησαν οικειοθελώς από την εργασία τους, είτε γιατί απολύθηκαν δικαιούνται να λάβουν τμήμα δώρου ανάλογο με τη χρονική διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης. Σ αυτή τη περίπτωση το δώρο Χριστουγέννων θα το υπολογίσουν ως εξής:

2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2ημερομίσθια ανάλογα με το πώς αμείβονται για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.

Ακόμα και οι μισθωτοί που εργάστηκαν χρονικό διάστημα μικρότερο των 19ημέρων δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου.
Βάση υπολογισμού του δώρου αποτελούν οι καταβαλλόμενες αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς κατά την 10η Δεκεμβρίου Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από τις παραπάνω ημερομηνίες τα δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση. Σαν καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο είναι το σύνολο των τακτικών αποδοχών. Στη έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαμβάνονται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος, όπως τροφή, κατοικία κλπ.) εφΆόσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα, ή κατΆ επανάληψη, περιοδικά, κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου.
· Το επίδομα αδείας . Για να τον υπολογισμό στο δώρο της αναλογίας του επίδοματος αδείας θα πολλαπλασιασθεί με το συνολικό ποσό του δώρου που δικαιούται ο μισθωτός επί τον συντελεστή 0,041666. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε και να το προσέξουν οι εργαζόμενοι ,ότι στις τακτικές αποδοχές των μισθωτών βάσει των οποίων υπολογίζεται το δώρο Χριστ. συμπεριλαμβάνεται και το επίδομα αδείας συνεπώς το δώρο θα πρέπει να υπολογισθεί προσαυξημένο με την αναλογία του συντελεστή επιδόματος αδείας που είναι 0,041666 οπότε εργαζόμενος με δώρο Χριστουγέννων 900 ευρώ, με την προσαύξηση του συντελεστή αδείας θα πρέπει να πάρει 938 ευρώ.
· Η αμοιβή για εργασία την Κυριακή και σε εξαιρέσιμες γιορτές ή σε νυκτερινές ώρες, εφ’ όσον η απασχόληση είναι τακτική και μόνιμη.
· Η αξία του χορηγούμενου γάλατος ημερησίως.
· Η πρόσθετη αμοιβή που δίνεται από τον εργοδότη οικειοθελώς για μεγαλύτερη παραγωγική απόδοση (πριμ), όταν επαναλαμβάνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα και σε τακτά χρονικά διαστήματα.

* Τα φιλοδωρήματα που δίνονται στους μισθωτούς από τρίτους.
* Τα οδοιπορικά έξοδα, όταν δεν εξαρτώνται από την πραγματοποίηση υπηρεσιακών μετακινήσεων, δεν υπόκεινται σε απόδοση λογαριασμού και δεν διακόπτονται κατά την διάρκεια ασθένειας ή άδειας.
* Η αμοιβή της νόμιμης υπερωρίας ,εφ’ όσον παρέχεται τακτικά.
* Η αμοιβή της υπερεργασίας, εφ’ όσον η εργασία αυτή πραγματοποιείται τακτικά.
* Η αμοιβή από προμήθειες.
* Το επίδομα μη απουσίας (τακτικότητας).
* Το επίδομα κατοικίας.
* Το επίδομα ισολογισμού, εφ’ όσον καταβάλλεται τακτικά κάθε χρόνο.

Δεν συμπεριλαμβάνεται στις τακτικές αποδοχές το πριμ παραγωγικότητας το οποίο χορηγείται με την προϋπόθεση της επίτευξης ορισμένου σκοπού και με την επιφύλαξη της περικοπής του οποτεδήποτε.

Πότε καταβάλλεται το Δώρο Χριστουγέννων

Το Δώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την 21η Δεκεμβρίου κάθε έτους, υπόκειται σε εισφορές υπέρ ΙΚΑ, Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. Νοείται βέβαια ότι ο εργοδότης μπορεί να καταβάλλει το δώρο και νωρίτερα απ την παραπάνω ημερομηνία. Τα δώρα εορτών σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Χρόνοι που συνυπολογίζονται στο Δώρο Χριστουγέννων

α) Να επισημάνουμε ότι δεν αφαιρείται αλλά λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων ο χρόνος υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών πριν και μετά τον τοκετό
β) Tο χρονικό διάστημα κατά το οποίο εργαζόμενος σπουδαστής έλαβε άδεια προκειμένου να συμμετάσχει σε εξετάσεις τη σπουδαστική άδεια.
γ) Ο χρόνος άδειας λουτροθεραπείας, εφόσον υπάρχει γνωμάτευση από ασφαλιστικό οργανισμό.
δ) Αν είχαμε ασθένεια θα αφαιρεθούν μόνο οι ημέρες που έλαβε επίδομα ασθενείας απ τον Ασφαλιστικό Φορέα Παράδειγμα: Αν ένας μισθωτός απουσίασε από την εργασία του λόγω ασθένειας 60 μέρες και πήρε επίδομα ασθένειας από το Ασφαλιστικό του Ταμείο μόνο για 40 ημέρες, θα αφαιρεθούν από το χρονικό διάστημα της εργασιακής σχέσης μόνο οι 40 ημέρες για τις οποίες επιδοτήθηκε και όχι οι 60.

Χρόνοι που δεν συνυπολογίζονται στο Δώρο

α) Δεν υπολογίζονται οι μέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός απείχε από την εργασία του αδικαιολόγητα ή λόγω άδειας χωρίς αποδοχές.
β) Δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό δώρων εορτών το διάστημα της απουσίας των εργαζομένων για συνδικαλιστική δραστηριότητα , δηλαδή ο χρόνος της συνδικαλιστικής άδειας.
γ) Σχετικά με την απεργία η δικαστηριακή νομολογία δέχεται ότι οι ημέρες της απεργίας δεν υπολογίζονται στο χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης ,γιατί η αποχή του μισθωτού οφείλεται σε δική του θέληση και δεν μπορεί επομένως να χαρακτηριστεί σαν δικαιολογημένη απουσία, το ίδιο ισχύει και με τις στάσεις εργασίας.

 

Πίνακας υπολογισμού Δώρου Χριστουγέννων

Ημέρες

Συντελεστής

Μισθών

Συντελεστής

Ημερομισθίων

Ημέρες

Συντελεστής

Μισθών

Συντελεστής

Ημερομισθίων

Ημέρες

Συντελεστής

Μισθών

Συντελεστής

Ημερομισθίων

Ημέρες

Συντελεστής

Μισθών

Συντελεστής

Ημερομισθίων

1

0,0042

0,105

62

0.2611

6.527

123

0.5179

12.95

184

0.7748

19.37

2

0,0084

0,211

63

0.2653

6.632

124

0.5221

13.05

185

0.779

19.47

3

0,0126

0,316

64

0.2695

6.737

125

0.5263

13.16

186

0.7832

19.58

4

0,0168

0,421

65

0.2737

6.843

126

0.5305

13.26

187

0.7874

19.69

5

0,0211

0,526

66

0.2779

6.948

127

0.5347

13.37

188

0.7916

19.79

6

0,0253

0,632

67

0.2821

7.053

128

0.5390

13.47

189

0.7958

19.9

7

0,0295

0,737

68

0.2863

7.158

129

0.5432

13.58

190

0.8

20

8

0,0337           

0,842

69

0.2905

7.264

130

0.5474

13.69

191

0.8042

20.11

9

0,0379

0,947

70

0.2947

7.369

131

0.5516

13.79

192

0.8084

20.21

10

0,0421

1,053

71

0.2990

7.474

132

0.5558

13.9

193

0.8125

20.32

11

0,0463

1,158

72

0.3032

7.579

133

0.5600

14

194

0.8169

20.42

12

0,0505

1,263

73

0.3074

7.685

134

0.5642

14.11

195

0.8211

20.53

13

0,0547

1,369

74

0.3116

7.79

135

0.5684

14.21

196

0.8253

20.63

14

0,0589

1,474

75

0.3158

7.895

136

0.5726

14.32

197

0.8295

20.74

15

0,0632

1,579

76

0.3200

8

137

0.5769

14.42

198

0.8337

20.84

16

0,0674

1,684

77

0.3242

8.106

138

0.5811

14.53

199

0.8379

20.95

17

0,0716

1,79

78

0.3284

8.211

139

0.5853

14.63

200

0.8421

21.05

18

0,0758

1,895

79

0.3326

8.316

140

0.5895

14.74

201

0.8463

21.16

19

0,0800

2

80

0.3368

8.422

141

0.5937

14.84

202

0.8505

21.26

20

0,0842

2,105

81

0.3411

8.527

142

0.5979

14.95

203

0.8548

21.37

21

0,0884

2,211

82

0.3453

8.632

143

0.6021

15.05

204

0.859

21.48

22

0,0926

2,316

83

0.3495

8.737

144

0.6063

15.16

205

0.8632

21.58

23

0,0968

2,421

84

0.3537

8.843

145

0.6105

15.26

206

0.8674

21.69

24

0,1011

2,526

85

0.3579

8.948

146

0.6147

15.37

207

0.8716

21.79

25

0,1053

2,632

86

0.3621

9.023

147

0.6190

15.47

208

0.8758

21.9

26

0,1095

2,737

87

0.3663

9.158

148

0.6232

15.58

209

0.88

22

27

0,1137

2,842

88

0.3705

9.264

149

0.6274

15.69

210

0.8842

22.11

28

0,1179

2,948

89

0.3747

9.369

150

0.6316

15.79

211

0.8884

22.21

29

0,1221

3,053

90

0.3790

9.474

151

0.6358

15.9

212

0.8926

22.32

30

0,1263

3,158

91

0.3832

9.58

152

0.6400

16

213

0.8969

22.42

31

0,1305

3,263

92

0.3874

9.685

153

0.6442

16.11

214

0.9011

22.53

32

0,1347

3,369

93

0.3916

9.79

154

0.6484

16.21

215

0.9053

22.63

33

0,1389

3,474

94

0.3958

9.895

155

0.6526

16.32

216

0.9095

22.74

34

0,1432

3,579

95

0.4000

10

156

0.6569

16.42

217

0.9138

22.84

35

0,1474

3,684

96

0.4042

10.11

157

0.6611

16.53

218

0.9179

22.95

36

0,1516

3,79

97

0.4084

10.21

158

0.6653

16.63

219

0.9221

23.05

37

0,1558

3,895

98

0.4126

10.32

159

0.6695

16.74

220

0.9263

23.16

38

0,1600

4

99

0.4168

10.42

160

0.6737

16.84

221

0.9305

23.26

39

0,1642

4,106

100

0.4211

10.53

161

0.6779

16.95

222

0.9348

23.37

40

0,1684

4,211

101

0.4253

10.63

162

0.6821

17.05

223

0.939

23.48

41

0,1726

4,316

102

0.4295

10.74

163

0.6863

17.16

224

0.9432

23.58

42

0,1768

4,421

103

0.4337

10.84

164

0.6905

17.26

225

0.9474

23.69

43

0,1811

4,527

104

0.4379

10.95

165

0.6947

17.37

226

0.9516

23.79

44

0,1853

4,632

105

0.4421

11.05

166

0.6990

17.47

227

0.9558

23.9

45

0,1895

4,737

106

0.4463

11.16

167

0.7032

17.58

228

0.96

24

46

0,1937

4,842

107

0.4505

11.26

168

0.7074

17.69

229

0.9642

21.11

47

0,1979

4,948

108

0.4547

11.37

169

0.7116

17.79

230

0.9684

24.21

48

0,2021

5,053

109

0.4590

11.47

170

0.7158

17.9

231

0.9726

24.32

49

0,2063

5,158

110

0.4632

11.58

171

0.7200

18

232

0.9768

24.42

50

0,2105

5,264

111

0.4674

11.68

172

0.7242

18.11

233

0.9811

24.53

51

0,2147

5,369

112

0.4716

11.79

173

0.7284

18.21

234

0.9853

24.63

52

0,2190

5,474

113

0.4758

11.9

174

0.7326

18.32

235

0.9895

24.74

53

0,2232

5,579

114

0.4800

12

175

0.7369

18.42

236

0.9937

24.84

54

0,2274

5,685

115

0.4842

12.11

176

0.7411

18.53

237

0.9979

24.95

55

0,2316

5,79

116

0.4884

12.21

177

0.7453

18.63

238

1

25

56

0,2358

5,895

117

0.4926

12.32

178

0.7495

18.74

239

1

25

57

0,2400

6

118

0.4969

12.42

179

0.7537

18.84

240

1

25

58

0,2442

6,106

119

0.5011

12.53

180

0.7579

18.95

241

1

25

59

0,2484

6,211

120

0.5053

12.63

181

0.7621

19.05

242

1

25

60

0,2526

6,316

121

0.5095

12.74

182

0.7663

19.16

243

1

25

61

0,2568

6,421

122

0.5137

12.84

183

0.7705

19.26

244

1

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

245

1

25

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Μισθωτός του οποίου η σχέση εργασίας είχε διάρκεια 200 ημέρες, στο χρονικό διάστημα από 01-05-2006 έως 31-12-2006, το Δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται ως εξης:

  • Εάν ο μισθωτός αμειβόταν με μισθό 1000 ¤ μηνιαίως, το δώρο του θα ήταν:
    1000 ¤ χ 0,8421 (συντ. μισθού) = 842.1 χ 0.041666 (συντ. αδείας) = 35.08 ¤
    842.1 + 35.08 = 877.18 ¤ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.

  • Εάν ο μισθωτός αμειβόταν με ημερομίσθιο 30 ¤ ημερησίως, το δώρο του θα ήταν : 30 χ 21,05 (συντ.ημερομ.) = 631.5 ¤ χ 0.041666 (συντ.αδείας) = 26.31 ¤
    631.5 + 26.31 = 657.8 ¤ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.